Pék baca sempalan carpon di handap! Tukang Kembang karya Gagah Nugraha Aulia Saréréa. Soimah-imah. Pa Gumbira, Apana Inggit. Bu Gumbira, indungna. nyaah pisan ka si Aki. Atuda Unggal si Aki mulang ka lemburna, balikna deui téh kudu baé aya oléh-oléh husus keur Inggit. Nu dimaksud si Aki ku saréréa téh, tukang kembang langganan bu Gumbira jeung Inggit. Tina sering belanja kembang ti Si Aki, laun laun jadi asa jeung baraya. Mana komo sanggeus Si Aki tukang kembang siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun asa ka incu sorangan. Atuh beuki asa jeung baraya baé. Urang Panjalu si Aki téh. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Ti keur ngora kénéh geus babari ka Bandung. Asalna tukang minyak tanah. Ditanggung maké salang jeung rancatan. Ka béh dieu ganti ngajualan kembang. Sabulan atawa dua bulan sekali, sok mulang ka lemburna. Ku sabab geus teu asa jiga téa, ku Bu Gumbira sering dibahanan oléh-oléh bawaeun ka lemburna. Aya gula, kopi, sirup, kuéh kaléng, sakapeung pakéan urut batur keur babasah. Anu tara téh ngongkosan, lantaran keukeuh tara ditarima. Teu sangka nya, si Aki tukang nyunyu ruang roda kembang téh, putra-putrana maraju. Diantarana waé anu natamu ka pa Gumbira. Kagungan pabrik beusi sagala cenah anjeun téh. Dumasar kana sempalan carpon di luhur, mana anu kaasup kana ajén moral anu bisa dipaké tur dipatalikeun jeung kahirupan sapopoé di masyarakat?

Pék baca sempalan carpon di handap! Tukang Kembang karya Gagah Nugraha Aulia Saréréa. Soimah-imah. Pa Gumbira, Apana Inggit. Bu Gumbira, indungna. nyaah pisan ka si Aki. Atuda Unggal si Aki mulang ka lemburna, balikna deui téh kudu baé aya oléh-oléh husus keur Inggit. Nu dimaksud si Aki ku saréréa téh, tukang kembang langganan bu Gumbira jeung Inggit. Tina sering belanja kembang ti Si Aki, laun laun jadi asa jeung baraya. Mana komo sanggeus Si Aki tukang kembang siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun asa ka incu sorangan. Atuh beuki asa jeung baraya baé. Urang Panjalu si Aki téh. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Ti keur ngora kénéh geus babari ka Bandung. Asalna tukang minyak tanah. Ditanggung maké salang jeung rancatan. Ka béh dieu ganti ngajualan kembang. Sabulan atawa dua bulan sekali, sok mulang ka lemburna. Ku sabab geus teu asa jiga téa, ku Bu Gumbira sering dibahanan oléh-oléh bawaeun ka lemburna. Aya gula, kopi, sirup, kuéh kaléng, sakapeung pakéan urut batur keur babasah. Anu tara téh ngongkosan, lantaran keukeuh tara ditarima. Teu sangka nya, si Aki tukang nyunyu ruang roda kembang téh, putra-putrana maraju. Diantarana waé anu natamu ka pa Gumbira. Kagungan pabrik beusi sagala cenah anjeun téh. Dumasar kana sempalan carpon di luhur, mana anu kaasup kana ajén moral anu bisa dipaké tur dipatalikeun jeung kahirupan sapopoé di masyarakat?

  1. Ulah ngajén jalma tina tagogna.
  2. Upama urang bageur ka batur, pasti batur ogé bageur ka urang.
  3. Kahirupan dina éta carita teu mustahil bakal kajadian ku urang.
  4. Salawasna silih hargaan jeung papada jalma.
  5. Jalma anu beunghar teu salawasna boga sikep adigung.

Jawaban yang benar adalah: E. Jalma anu beunghar teu salawasna boga sikep adigung..

Dilansir dari Ensiklopedia, pék baca sempalan carpon di handap! tukang kembang karya gagah nugraha aulia saréréa. soimah-imah. pa gumbira, apana inggit. bu gumbira, indungna. nyaah pisan ka si aki. atuda unggal si aki mulang ka lemburna, balikna deui téh kudu baé aya oléh-oléh husus keur inggit. nu dimaksud si aki ku saréréa téh, tukang kembang langganan bu gumbira jeung inggit. tina sering belanja kembang ti si aki, laun laun jadi asa jeung baraya. mana komo sanggeus si aki tukang kembang siga nu nyaaheun pisan ka inggit. malah pok deui-pok deui nyebutkeun asa ka incu sorangan. atuh beuki asa jeung baraya baé. urang panjalu si aki téh. ngaran aslina mah abdul manap. ti keur ngora kénéh geus babari ka bandung. asalna tukang minyak tanah. ditanggung maké salang jeung rancatan. ka béh dieu ganti ngajualan kembang. sabulan atawa dua bulan sekali, sok mulang ka lemburna. ku sabab geus teu asa jiga téa, ku bu gumbira sering dibahanan oléh-oléh bawaeun ka lemburna. aya gula, kopi, sirup, kuéh kaléng, sakapeung pakéan urut batur keur babasah. anu tara téh ngongkosan, lantaran keukeuh tara ditarima. teu sangka nya, si aki tukang nyunyu ruang roda kembang téh, putra-putrana maraju. diantarana waé anu natamu ka pa gumbira. kagungan pabrik beusi sagala cenah anjeun téh. dumasar kana sempalan carpon di luhur, mana anu kaasup kana ajén moral anu bisa dipaké tur dipatalikeun jeung kahirupan sapopoé di masyarakat Jalma anu beunghar teu salawasna boga sikep adigung..

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Ulah ngajén jalma tina tagogna. adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Upama urang bageur ka batur, pasti batur ogé bageur ka urang. adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. Kahirupan dina éta carita teu mustahil bakal kajadian ku urang. adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban D. Salawasna silih hargaan jeung papada jalma. adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban E. Jalma anu beunghar teu salawasna boga sikep adigung. adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah E. Jalma anu beunghar teu salawasna boga sikep adigung..

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Artikel Terkait Lainnya :

Tinggalkan komentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

close