Yang merupakan semboyan Gerakan Tiga A pimpinan mr. Syamsuddin adalah?

Diposting pada

Yang merupakan semboyan Gerakan Tiga A pimpinan mr. Syamsuddin adalah?

  1. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia
  2. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Penguasa Asia
  3. Nippon Pelindung Asia, Nippon Penguasa Asia, Nippon Cahaya Asia
  4. Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelopor Asia, Nippon Pelindung Asia
  5. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Penguasa Asia

Jawaban yang benar adalah: A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia.

Dilansir dari Ensiklopedia, yang merupakan semboyan gerakan tiga a pimpinan mr. syamsuddin adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia.

Baca juga:  Teknik analisis data yang menunjukkan hubungan antar komponen program, meliputi tujuan, sasaran, kegiatan, output dan outcome dari sebuah program adalah?

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Penguasa Asia adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. Nippon Pelindung Asia, Nippon Penguasa Asia, Nippon Cahaya Asia adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Baca juga:  Langkahlangkah menulis tes uraian sebagai berikut kecuali?

Menurut saya jawaban D. Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelopor Asia, Nippon Pelindung Asia adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Penguasa Asia adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia.

Baca juga:  Kampung Mahmud téh kampung leutik nu perenahna di Désa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih. Aya di sisi walungan Citarum. Didinya aya makam keramat anu disebut “Maqam Mahmud”. Makam anu ngadegkeun Kampung Mahmud, nya éta Éyang Dalem Abdul Manaf, masih kénéh rundayan Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) di Cirebon. Nurutkeun carita rakyat di dinya, Éyang Dalem Abdul Manaf téh anu munggaran nyebarkeun agama Islam di wewengkon Bandung. Dina nyebarkeun agama Islam, Éyang Dalem Abdul Manaf dibantuan ku dua urang murid nya éta Éyang Agung Zainal Arif jeung Éyang Abdullah Gedug. Di Kampung Mahmud teu meunang nanggap wayang sarta tatabeuhan anu maké goong seperti jaipongan. Mémang tata aturan anu ditulis, tangan upama dirempak cenah sok aya matakna, seperti keuna ku panyakit, rumah tanggana baruntak, jadi malarat, jeung hal-hal anu teu hadé liana. Tanggapan anu meunang ditabeuh téh ngan terebang. Terebang sok dipidangkeun dina upacara keagamaan seperti Rajaban jeung Muludan. Waditrana seperti genjring, rupa-rupana ukuranana, diwuwuhan ku dogdog jeung kecrék. Tapi kiwari mah terebang ogé sok ditangkap di nu hajatan seperti di nu nyunatan atawa ngawinkeun. (Dicutat tina Wiwaha Basa Kelas 9, 2017) Anu ngabedakeun Kampung Mahmud téh tétéla masih kénéh rundayan Sunan Gunung Jati di Cirebon, nya éta?

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *